T&C - Danish

FRANDSEN GROUP A/S, dækkende:

·       Verpan A/S
·       Frandsen Project
·       Frandsen Retail
·       Frandsen Lighting A/S

Egeskovvej 29
8700 Horsens
Danmark

(herefter kaldet FRANDSEN GROUP)

Alle leverancer til Køber på følgende vilkår, uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af Køber afgivne ordre eller accept.

1. Tilbud, ordre og accept
Alle tilbud fra FRANDSEN GROUP er en opfordring til at afgive ordre og er således ikke bindende for FRANDSEN GROUP, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.

Købers ordre/bestillinger er kun bindende for FRANDSEN GROUP, når FRANDSEN GROUP har fremsendt skriftlig eller elektronisk ordrebekræftelse til Køber.

2. FRANDSEN GROUP’s ydelse
FRANDSEN GROUP’s ydelser fremgår af ordrebekræftelsen og omfatter kun de heri specificerede dele, produkter og ydelser. Specifikationer/informationer fra brochure og andet offentligt materiale er kun bindende for FRANDSEN GROUP såfremt disse udgør en del af Aftalen mellem FRANDSEN GROUP og Køber.

3. Prisfastsættelse
Fakturering sker som udgangspunkt til den i ordrebekræftelsen angivne pris med tillæg af indirekte afgifter (moms told m.m.).

Ordrebekræftelsens priser er fastsat på grundlag af de på ordrebekræftelsestidspunktet værende ved påligning af nye afgifter forbeholder FRANDSEN GROUP sig ret til ved fakturering at foretage regulering af ordrebekræftelsens priser.

Ved købers ændring af ordren eller forsinkelse med leverancer og/eller arbejdsydelser som skal leveres af Køber eller en af Køber antaget tredjemand er FRANDSEN GROUP berettiget til at forhøje den aftalte pris med de herved påløbende omkostninger.

4. Betalingsvilkår
Betalingsfristen er anført i ordrebekræftelse/aftalegrundlag. Herudover kan FRANDSEN GROUP såfremt FRANDSEN GROUP finder det relevant kræve forudbetaling eller sikkerhedsstillelse forud for levering.
Såfremt Køber ikke overholder betalingsfristen er FRANDSEN GROUP berettiget til fra forfaldsdagen at regne at pålægge renter pr. påbegyndt måned med den for FRANDSEN GROUP til enhver tid gældende rentesats samt påligne Køber alle inddrivelsesomkostninger. Herudover er FRANDSEN GROUP berettiget til, uden tab af sine øvrige misligholdelsesbeføjelser, at annullere aftalen og/eller udskyde leveringstidspunktet for såvel den pågældende levering som for efterfølgende leveringer.

Undlader Køber at modtage/afhente produkterne til aftalt leveringstidspunkt, skal betaling desuagtet ske som om levering havde fundet sted.

5. Ejendomsforbehold
Produktet forbliver FRANDSEN GROUP’s ejendom, indtil betaling er lagt fuldt ud, i den udstrækning et sådant ejendomsforbehold er gyldigt i henhold til den relevante lovgivning.

Køber skal på FRANDSEN GROUP’s begæring bistå FRANDSEN GROUP med at træffe de nødvendige foranstaltninger til at beskytte FRANDSEN GROUP’s ejendomsret til Produktet.

Ejendomsforbeholdet påvirker ikke risikoovergangen i henhold til pkt. 6.

Når produktet er kommet i Købers besiddelse, skal Køber holde Produktet klart adskilt fra andre produkter og markeret som værende FRANDSEN GROUP’s ejendom, indtil ejendomsretten overgår til Køber i henhold til dette punkt.

6. Levering
Levering sker jf. i øvrigt INCOTERM’s 2010 standart Ex Works eller ifølge aftalegrundlag eller ordrebekræftelse

7. Leveringstid
Levering sker i henhold til det i Ordrebekræftelsen anførte, indeholder Ordrebekræftelsen intet tidspunkt for levering sker levering snarest muligt.

FRANDSEN GROUP kan i følgende tilfælde kræve det aftalte leveringstidspunkt udskudt:
a)       Ved Købers ændring af ordren.
b)       Ved forsinkelse af leverancer eller arbejdsydelser som køber selv udfører eller lader udfører af tredjemand.
c)        Ved Force majeure (Pkt. 13).

Undlader Køber efter leveringstidspunktet er indtruffet at modtage eller sørge for forsendelse af leverancen, er FRANDSEN GROUP berettiget til at oplagre og forsikre leverancen på Købers regning.

Såfremt Køber trods opfordret hertil ikke har afhentet leverancen, er FRANDSEN GROUP, også i tilfælde hvor leverancen er specielt fremstillet til Køber, berettiget til at afhænde denne bedst muligt for Købers regning samt kræve erstatning for et eventuelt tab herved.

8. Forsinkelse
a) Standard produkter:
Forsinkes leverancen væsentligt ud over 21 dage og er FRANDSEN GROUP iht. pkt. 7 henholdsvis pkt. 13 ikke berettiget til at udskyde leveringstidspunktet, er Køber ved skriftligt meddelelse herom berettiget til at hæve aftalen, såfremt forsinkelsen medfører væsentlig ulempe for ham.

Gælder forsinkelsen alene en del af leverancen, kan ophævelse alene ske for denne del.

Ved Standard produkter forstås produkter ekskl. reservedele som fremgår af den til enhver tid værende prisliste.

b) Ikke-standard produkter
For alle andre produkter inkl. reservedele gælder at aftalen alene kan hæves såfremt forsinkelsen medfører, at Købers formål med købet vil blive væsentlig forfejlet.

For såvel pkt. a) og pkt. b) gælder at såfremt forsinkelsen skyldes FRANDSEN GROUP’s fejl/forsømmelser og Køber kan bevise, at han har lidt et tab som følge af forsinkelsen er Køber berettiget til erstatning. Erstatningen kan dog ikke overstige 20 % af fakturaværdien for den forsinkede leverance.
Erstatningskrav skal fremsættes skriftligt af Køber indenfor 2 uger efter det aftalte leveringstidspunkt. Sker dette ikke mister Køber retten til erstatning.

9. Mangler
Reklamation - undersøgelsespligt
FRANDSEN GROUPs ansvar for mangler ophører 2 år efter levering har fundet sted. Garantibetingelserne fremgår af FRANDSEN GROUPs hjemmeside: http://www.FrandsenGroup.dk
Køber skal straks efter modtagelsen af produktet foretage en grundig undersøgelse af om produktet er behæftet med mangler.

Ved konstatering af beskadiget emballage og varer skal der kvitteres med forbehold eller nægtes modtagelse af varerne.
Køber skal reklamere straks efter at køber konstaterede manglen eller burde have konstateret manglen.

Reklamationer kan kun returneres efter forudgående aftale og med påsætning af RMA nummer

Undtagelser
FRANDSEN GROUP er ikke ansvarlig for mangler eller skader som er forårsaget af
1) dele, der skal udskiftes som følge af slitage herunder udskiftelige lyskilder, startere, batterier mv.,
2) misfarvning, farveændring og falmning, som er forårsaget af forhold som har en materialeforandrende eller korroderende effekt, herunder navnlig sollys, regn, saltholdige påvirkninger o.l.,
3) skønhedsfejl af bagatelagtig karakter, hvor defekten ikke nævneværdigt påvirker produktets udseende ved den påtænkte brug
4) uundgåelig og/eller forventelig ældning af produktets ydeevne og udseende (f.eks. hvor plastdele bliver misfarvede eller skøre som led i den naturlige ældningsproces) samt almindelige tolerancer i ydeevne,
5) defekter og fejl, som er forårsaget af manglende overholdelse af grænseværdier for temperatur og spænding,
6) mekanisk påvirkning eller belastning, der ikke er i overensstemmelse med produktets beskrivelse og påtænkte brug
7) naturligt forekommende variationer i de anvendte materialer eller
8) fejlagtig opbevaring, installation eller montage, manglende eller utilstrækkelig vedligeholdelse eller købers fejlagtige håndtering af produktet i øvrigt, herunder forarbejdning.
9) fejl og defekter på elektroniske enheder som ligger inden for den normalt anerkendte fejlrate (0,2 % pr. 1.000 drifttimer), med mindre anden fejlrate er oplyst i produktspecifikationen,
10) lysreduktion på LED moduler/LED-produkter op til 0,4 %/1.000 brændetimer
11) farveskift på lyset fra et LED-produkt. På grund af den tekniske udvikling og på grund af den normale reduktion i lysudbytte som følger LED-produkters brug, kan efterfølgende leverancer af LED-moduler/LED-produkter have lysafgivelse, som varierer fra det originale LED-modul/LED-produkt.

FRANDSEN GROUP er ikke ansvarlig for mangler, hvis køber eller tredjemand har foretaget ændringer i produktet uden FRANDSEN GROUPs forudgående accept.

FRANDSEN GROUP er ikke ansvarlig for skader forårsaget af naturhændelser (herunder lynnedslag), el-forsyningsforhold inkl. transienter, over-/ underspænding samt ripple current styresystemer, der er ude af normal drift, idet sådanne skader ikke anses for mangler.

FRANDSEN GROUP A/S er ikke ansvarlig for mangler på grund af forenelighedsproblemer mellem produktet og installationsmiljøet f.eks. kontrolsystem og strømforsyning.

Købers misligholdelsesbeføjelser
I tilfælde af Købers berettigede reklamation over mangler inden for reklamationsperioden, er FRANDSEN GROUP forpligtet til at foretage levering af et tilsvarende produkt eller udbedre manglen efter FRANDSEN GROUPs eget valg.

På grund af den tekniske udvikling og på grund af den normale reduktion i lysudbytte som følger af LED produkters brug, kan et nyt LED-produkt/LED-modul (som Frandsen group A/S måtte levere i forbindelse med udbedring eller omlevering) have en lysafgivelse der er forskellig fra det originale LED-modul/LED-produkt.

Såfremt manglerne ikke kan udbedres uden uforholdsmæssige store omkostninger og omlevering ikke er mulig f.eks. hvor original Frandsen Group produktet ikke længere er tilgængeligt på reklamationstidspunktet, kan FRANDSEN GROUP vælge at tilbagebetale købesummen eller udskifte produktet med et sammenligneligt produkt, selvom dette sammenlignelige produkt i mindre grad måtte afvige fra det oprindelige produkt med hensyn til udseende og funktion.

FRANDSEN GROUP dækker ikke omkostninger til transport/fragt/forsendelse eller omkostninger ved afmontering eller genmontering af det gamle produkt, montering af nyt produkt eller lignende omkostninger forbundet med afhjælpning.

Køber er ikke berettiget til at ophæve købet eller kræve forholdsmæssigt afslag.

Særligt om mangler ved rådgivning/ projektering/ dimensionering:
FRANDSEN GROUP er kun ansvarlig for egen rådgivning og projektering og materialevalg i det omfang, at aftalegrundlaget entydigt og skriftligt redegør for dimensioneringsgrundlaget.

Ansvarsbegrænsning beløbsmæssig:
FRANDSEN GROUPs ansvar kan i tilfælde af mangler under ingen omstændigheder overstige fakturaprisen for det pågældende produkt.

10. Produktansvar
FRANDSEN GROUP er ikke ansvarlig for tingskade, som produktet forårsager efter leveringen og mens det er i Købers besiddelse. FRANDSEN GROUP er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af Køber eller på produkter hvori Købers produkter indgår.

Hvis FRANDSEN GROUP pålægges et ansvar over for tredjemand for sådan tingskade som beskrives i første stykke, skal Køber forsvare FRANDSEN GROUP og holde ham skadesløs. Hvis tredjemand fremsætter krav om erstatning mod nogen af parterne for sådan skade som omtales i dette pkt. skal denne part straks skriftligt underrette den anden part herom.

FRANDSEN GROUP og Køber er gensidigt forpligtet til at lade sig indstævne ved den domstol eller voldgiftsret som handler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af skade som påstås forårsaget af produktet. Ansvaret mellem FRANDSEN GROUP og Køber skal dog afgøres i henhold til pkt. 17.

Begrænsningen af FRANDSEN GROUP’s ansvar i dette punkts første stykke gælder ikke, såfremt FRANDSEN GROUP har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

11. Annullering af ordre
Køber kan annullere en ordre på bestilte men endnu ikke leverede produkter, såfremt Køber holder FRANDSEN GROUP skadesløs i alle henseender med hensyn til allerede påløbne udgifter i forbindelse med ordre, herunder men ikke begrænset til omkostninger til ordrehåndtering, materialer, løn m.m.

13. Force majeure
Hver af parterne har ret til at afbryde opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til aftalen, i den udstrækning opfyldelsen forhindres eller gøres urimeligt byrdefuld som følge af force majeure, hvorved forstås en eller flere af følgende begivenheder:

Arbejdskonflikter inkl. lokalekonflikter, såvel lovlige som ulovlige, strejker, brand, krig, omfattende militær mobilisering, oprør, rekvisition, beslaglæggelse, embargo, restriktioner på brugen af drivkraft, valuta og eksportrestriktioner, epidemier, naturkatastrofer, ekstreme natur fænomener, terrorhandlinger eller andre begivenheder som parterne ikke er herre over, samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte begivenheder.

Den part der påberåber sig en force majeure begivenhed skal skriftligt informere den anden part herom.

Uanset hvad der i øvrigt følger af disse Salgs- og Leveringsbetingelser, har enhver af parterne ret til at hæve Aftalen ved skriftlig meddelelse herom til den anden part såfremt Aftalens opfyldelse afbrydes i henhold til nærværende pkt. 13 i mere end 24 uger.

14. Immaterielle rettigheder
Mærkater/navnetræk m.m. som er påført FRANDSEN GROUP’s produkter må ikke fjernes eller ændres.

Måtte Køber blive mødt med krav fra tredjemand med påstand om at varerne krænker tredjemands immaterielle rettigheder, og skyldes dette ikke Købers forhold, skal FRANDSEN GROUP holde Køber skadesløs jf. dansk rets almindelige erstatningsretlige principper under følgende betingelser:

Køber underretter omgående FRANDSEN GROUP og FRANDSEN GROUP indtræder i enhver henseende i Købers retsstilling. FRANDSEN GROUP har den fulde kontrol med sagens behandling. Køber er således ikke berettiget til at agere i sagen. Eventuel forsikringsdækning, som Køber opnår godskrives FRANDSEN GROUP, som tillige oppebærer evt. tilkendte omkostninger m.m.

Køber skal under sagen bistå FRANDSEN GROUP bedst muligt og medvirke til at tabet begrænses mest muligt.

15. Salg til ikke-autoriserede købere
FRANDSEN GROUP produkter, distribueres via et selektivt distributionssystem, eventuelt videresalg af produkter må alene ske til slutbrugere eller autoriserede medlemmer af FRANDSEN GROUP’s selektive distributionssystem.

16. Konsekvenstab
Medmindre andet fremgår af disse Salgs og Leveringsbetingelser eller af aftalegrundlaget i øvrigt, skal ingen af parterne overfor den anden part være ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste, tabt nytteværdi, tab af forretningsmuligheder eller for nogen anden følgeskade eller noget indirekte tab.

17. Lovvalg og værneting
Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med Aftalen og/eller disse Salgs og Leveringsbetingelser, herunder tvister vedrørende Aftalens/Betingelsernes eksistens og gyldighed skal efter FRANDSEN GROUP’s valg afgøres ved Voldgift eller ved forelæggelse for Byretten i Århus.

Skal tvisten afgøres ved Voldgift sker dette ved det Danske Voldgiftsinstitut i henhold til de til enhver tid gældende af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom.

Aftalen/Salgs og Leveringsbetingelserne er undergivet dansk lov.